Disse kriteriene bestemmer om overføring av omsorgsopptjening er lønnsomt

Det er mange kriterier som må vurderes før man konkluderer med at overføring av omsorgsopptjening til ektefelle er lønnsomt

Det er mange kriterier som må vurderes før man konkluderer med at overføring av omsorgsopptjening til ektefelle er lønnsomt

Kort om hvordan omsorgsopptjeningen fungerer

Foreldre tildeles omsorgsopptjening hvert år de har barn under skolepliktig alder. I de gamle opptjeningsreglene ble dette innført i 1992 og gir altså 3 pensjonspoeng.

I de nye opptjeningsreglene gjelder prinsippet også når man har hatt barn før 1992. Her er man sikret en pensjonsopptjening tilsvarende en inntekt på 4 G fram til og med 2009 og 4,5 G deretter.

Etterregistrering av omsorgsopptjening

Grensen for skolepliktig alder ble i denne sammenheng endret fra sju til seks år i forbindelse med pensjonsreformen.

Omsorgsopptjeningen tildeles automatisk den av foreldrene som mottar barnetrygden, normalt mor. Men det er altså fullt mulig å overføre omsorgsopptjeningen fra mor til far. Det er ikke slik at alle må overflyttes og man må gjøre en beregning for hvert enkelt år for å bestemme hvor de best bør plasseres.

Kriteriene som bestemmer hva som er lønnsomt

Omsorgsopptjeningen sikrer et minste pensjonsgrunnlag. Det er altså ikke slik at omsorgsopptjeningen kommer i tillegg til pensjonsopptjening på grunnlag av inntekt. Foreldre som har hatt pensjonsgivende inntekt over 4 G (eller 4,5 G fra 2010) har altså uansett ingen nytte av omsorgsopptjeningen. I tilfeller der den ene har inntekt over og den andre har inntekt under grensen, så kan man uansett plassere omsorgsgrunnlaget hos den av foreldrene som har lavest inntekt. Om begge har inntekt over denne grensen har ingen av dem noe nytte av grunnlaget.

Interessant er situasjonen i tilfeller hvor begge foreldrene har pensjonsgivende inntekter under det nivået som omsorgsgrunnlaget sikrer. Startpunktet for beregningen er altså at verdien er 18,1% av differansen mellom lønn og 4 G (evt. 4,5 G). I et slikt perspektiv vil man altså uansett tilordne omsorgsopptjeningen til den av foreldrene som har lavest inntekt.

I tillegg må man imidlertid korrigere for følgende forhold:

  • Om foreldrene ikke tilhører samme årskull, så kan det godt være at de får ulik andel av pensjonsopptjeningen beregnet etter nye regler
  • Dersom en av foreldrene befinner seg i den nye minstepensjonsfella, så er ikke opptjeningen på 18,1%, men bare 3,6%
  • Opptjent Offentlig tjenestepensjon av den gamle brutto-varianten (som årskull til om med 1962 opptjener og som senere årskull opptjente fram til 2020), samordnes mot folketrygden. Desto mer opptjeningen man har, desto mindre blir nettoeffekten av ekstra opptjening ved hjelp av omsorgspoengene
  • Dersom man kvalifiserer for Privat AFP eller Ny Offentlig AFP, så øker verdien av den ekstra opptjeningen fra 18,1% til 22,3%
  • I tillegg kan man godt tenke seg tilfeller av at omsorgsopptjeningen får effekt på den delen av alderspensjonsopptjeningen som skjer etter gammelt regelverk. Altså enten ved at omsorgspoenget forbedrer sluttpoengtallet i besteårsregelen eller at man kommer ett trinn nærmere full opptjening i 40-årsregelen. I slike tilfeller kan verdien av en overføring bli spesielt stor.

Slik avslører du selgeren som gir seg ut for å være pensjonsrådgiver

Eksempel

Eksempelet i figuren over er et ektepar hvor far er født i 1959 og mor i 1962. De har felles barn som innebærer omsorgsopptjening i perioden 1986 til 1994. Begge har hatt høye inntekter siden den gang og ingen av dem vil få Garantipensjon. Begge har rett til privat AFP. Begge har noen års opptjening i den gamle varianten av Offentlig tjenestepensjon.

Totalt sett har far en nettoberegnet nytte av omsorgsopptjeningen på 190.800 kroner. Tilsvarende for mor: 23.800 kroner. Optimalt i denne situasjonen er å overføre omsorgsgrunnlaget for årene 1986 til 1990, samt 1993 og 1994 fra mor til far. Når dette er gjort øker ekteparets totale pensjonsverdi med 170.000 kroner.

Beregning av hva som er lønnsomt

Beregning av optimal allokering av omsorgsopptjening inngår som en selvsagt komponent når vi utfører Individuell pensjonsvurdering for ektefeller. Følgende forhold indikerer at overføring kan være lønnsomt:

  • Har fått barn i tidlig alder, f.eks. i studietiden
  • Flere års aldersforskjell mellom foreldrene
  • Stor forskjell i inntekt og pensjonsopptjening gjennom karrieren
  • Den ene eller begge har mange års opptjening i offentlig sektor
  • Den ene eller begge har vært selvstendig næringsdrivende med varierende inntekt gjennom karrieren

Merk spesielt

Når pensjonsuttaket har startet, så er det for sent å overføre omsorgspoeng. Man må altså sørge for å avklare optimal fordeling før man kommer så langt i prosessen!