Etterregistrering av omsorgsopptjening for kvinner født før 1954

Pensjonsgrunnlag med omsorgsopptjening

Pensjonsgrunnlag med omsorgsopptjening

Pensjonsgrunnlag uten omsorgsopptjening

Pensjonsgrunnlag uten omsorgsopptjening

Skjemaet NAV 03-16.01

Kvinner som omfattes av de nye opptjeningsreglene i folketrygden og som har født barn før 1992 må sjekke at omsorgsopptjeningen for disse barna er blitt registrert som pensjonsgrunnlag i folketrygden. Dette gjelder altså kvinner født i 1954 og senere.

Kvinner som er født i perioden 1948 til 1953 kan imidlertid også tape mye penger dersom dette grunnlaget ikke blir medregnet. I eksempelet her snakker vi om 151.700 kroner.

Registreringsskjemaet heter «NAV 03-16.01»

Innfasing av omsorgspoeng og omsorgsopptjening

Omsorgspoeng for ulønnet omsorgsarbeid for egne barn under skolepliktig alder ble innført i forbindelse med pensjonsreformen i 1992. I pensjonssystemet er omsorgspoeng automatisk blitt registrert på den av foreldrene som også mottar barnetrygd.

I forbindelse med den siste pensjonsreformen er opptjeningen lagt om til en alleårsmodell og det var nødvendig å etablere omsorgsopptjening også for barn født før 1992.

Personer født i perioden 1954 til 1962 omfattes av den gradvise innfasingen av de nye opptjeningsreglene. Kvinner i disse årskullene har nok fått med seg at det er viktig å sikre seg at omsorgen for egne barn blir medregnet som grunnlag.

Personer født i 1953 og tidligere får sin alderspensjon fullt ut beregnet på grunnlag av de gamle opptjeningsreglene. Likevel er det for noen viktig å fylle ut dette skjemaet, nemlig kvinner som kvalifiserer for Ny AFP i privat sektor.

Opptjeningsgrunnlaget for Ny AFP er nemlig det samme som for de nye opptjeningsreglene i folketrygden.

Eksempel

Eksempelet tar utgangspunkt i en kvinne som er født i 1953 og som har to barn.

I bildekarusellen øverst vises pensjonsgrunnlaget hhv. med og uten medregning av omsorgsopptjeningen i perioden 1977 til 1986:

  • Øverst vises det pensjonsgrunnlaget som er relevant for de gamle opptjeningsreglene.
  • Nederst vises det pensjonsgrunnlaget som er relevant for de nye opptjeningsreglene og for Ny AFP.

Dette er den måten vi presenterer pensjonsgrunnlag på i forbindelse med Individuelle pensjonsvurderinger.

Registrering av disse poengene er i dette tilfellet verdt 151.700 kroner.