Individuell pensjonsvurdering

Individuell pensjonsvurdering er en grundig gjennomgang av klientens pensjonssituasjon og resulterer i en skriftlig rapport.

Rapporten består av en beskrivelse av hvert enkelt av de relevante pensjonselementene, konkrete anbefalinger samt detaljerte pensjonsberegninger for aktuelle scenarier.  

Gjennom mange år har vi utarbeidet sjekklister som vi går igjennom for å identifisere «fallgruber og smutthull». En individuell pensjonsvurdering vil ofte gi svar og anbefalinger på spørsmål langt utover det som oppdragsgiver selv er oppmerksom på.

Denne rådgivningen avsluttes med et telefonmøte hvor vi går igjennom rapporten for å være sikker på at alt er riktig forstått.

Ytterligere informasjon om konseptet Individuell pensjonsvurdering:

 • Hvem har best utbytte av en Individuell pensjonsvurdering?
  Våre kunder kjennetegnes ved manglende tillit til at diverse pensjonskalkulatorer er i stand til å beskrive deres pensjonssituasjon. De ønsker å få oversikt over sin pensjonsøkonomi og være sikker på at de ikke går glipp av gratis eller billig pensjonsopptjening.

  Her finner du en mer konkret beskrivelse av hvilke personer som har spesiell nytte av en Individuell pensjonsvurdering.
   
 • Hva omfatter en Individuell pensjonsvurdering?
  Individuell pensjonsvurdering er en skriftlig rapport på typisk 15 til 25 sider og består av tre deler. 

  Første del er en detaljert gjennomgang og beskrivelse av hvert enkelt relevant pensjonselement. Det forklares i rimelig detalj hvordan størrelsen på hver enkelt pensjon beregnes.

  Hvilke kapitler rapporten består av, er helt avhengig av klientens situasjon. Derfor vil pensjonsvurdeingen for en selvstendig næringsdrivende se helt annerledes ut enn for en person som må velge mellom AFP og uføreytelser.

  I del to forklares generelle prinsipper som er relevant for pensjonister, f.eks. skatt og levealdersforventning.

  Avslutningsvis kommer selve pensjonsberegningene. Det blir utført detaljerte pensjonsberegninger for ulike kombinasjoner av videre pensjonsopptjening (altså pensjonstidspunkt og evt. gradvis nedtrapping) og pensjonsuttak (balansert eller forsert). Typisk blir det gjort beregninger for 5 til 10 slike relevante scenarier.
  Hovedhensikten med disse beregningene er å vise hvordan brutto og netto utbetaling (altså før og etter skatt) endrer seg i overgangsperioden fra 100% arbeidstaker til 100% pensjonist.
   
 • Hva koster en slik rådgivning?
  Kostnaden for en Individuell pensjonsvurdering ligger normalt i intervallet 4 – 12.000 kroner (ekskl. mva).
  Her finner du en fullstendig oversikt over betingelsene og noen eksempler som gjør det mulig å estimere prisen i ditt tilfelle.

  Om ønskelig kan vi avtale en fast pris etter at relevant informasjon er mottatt.
   
 • Hvilke data trenger vi?
  Utgangspunktet er at vi ikke har tilgang til informasjon om klienten overhode.
  Alle data som pensjonsvurderingen skal baseres på, må enten fremskaffes av klienten selv eller klienten må gi oss relevante fullmakter slik at vi kan innhente opplysninger fra leverandørene.

  Vi har laget en oversikt over hvilke data vi trenger for å utarbeide en Individuell pensjonsvurdering.

  Det er viktig å skille mellom historien og framtiden: Opplysninger om hva som har skjedd og hvilken pensjonsopptjening som har resultert av tidligere ansettelsesforhold er enkelt å framskaffe.

  Framtidige pensjonsutbetalinger vil imidlertid i stor grad avhenge av de valg man foretar seg nå og gjennom resten av karrieren. Behovet for en individuell pensjonsvurdering er gjerne at man står overfor ulike alternative veivalg som man ønsker å få beregnet konsekvenser av. Derfor er vi spesielt opptatt av at relevante scenarier blir beskrevet på en god måte.
   
 • Hvordan bestille?
  Bestilling av en Individuell pensjonsvurdering startes ved å sende en email til birger@pensjonseksperten.no

  Vi vil alltid ta en grundig gjennomgang med klienten før oppdraget igangsettes for å være sikker på at begge parter har en felles forståelse av oppdragets rammer og omfang.

Bokmerk og del