Skifte av pensjonsordning i offentlig sektor

Det er mange leverandører av Offentlig tjenestepensjon

800.000 arbeidstakere er sysselsatt i offentlig sektor. Den andelen som er født i 1963 eller senere ble fra siste nyttår meldt ut av den gamle Bruttomodellen og flyttet over i den nye Påslagsmodellen.

Det betyr at disse etter hvert vil få en Oppsatt pensjon som dokumenterer samlet opptjening i alle ansettelsesforhold de har hatt fram til slutten av 2019. Den gamle Bruttomodellen er en sluttlønnsordning hvor pensjonen for alle medlemsårene skal beregnes basert på siste lønn. Som vi redegjorde for gjentatte ganger gjennom 2019, ville det være svært lønnsomt å sørge for karrieresteg før årsskiftet. En håndfull har meldt tilbake at de lyktes i å forsere slike karrieresteg som ellers ville skjedd etter omdanningen.

Karrieresteg i 2019 verdt millioner

Dette toget har nå forlatt perrongen og det er på tide å vende oppmerksomheten mot andre muligheter og fallgruber:

Det er helt vanlig at pensjonsordninger stiller minimumskrav til opptjeningstid for at man skal få med seg opptjent pensjon. Inntil for 20 år siden måtte man i privat sektor ha 3 års ansettelse for å få rett til pensjon. Dette ble endret til ett år. I offentlig sektor har kravet vært 3 år helt fram til nå, men med den vesentlige forskjellen at medlemsperiodene i offentlig sektor regnes sammen, slik at det er samlet medlemstid og ikke medlemstid i hvert enkelt ansettelsesforhold som er relevant.

Og her er det laget overgangsregler som neppe kan være noe annet enn en glipp og som innebærer at offentlig ansatte risikerer å miste mye pensjon:

Offentlig ansatte som har mindre enn tre års opptjening før årsskiftet 2019/20 beholder sin rett til opptjening i Bruttomodellen dersom de fortsetter å være ansatt så lenge at samlet medlemstid under begge modellene blir minst tre år.

Tilsvarende sikringsordning er ikke etablert for personer som slutter i offentlig sektor i løpet av 2020 og derfor får mindre enn ett års medlemskap i den nye Påslagsordningen. Man kan altså risikere at man har mange års samlet opptjening, men at man mister opptjent pensjon i 2020 fordi medlemsperioden da blir mindre enn ett år.

Med de opptjeningsreglene som gjelder i påslagsordningen er det enkelt å beregne tapet og det er selvsagt avhengig av lønnsnivå og når ansettelsesforholdet avsluttes. Oversikten nedenfor viser tap for diverse inntektsnivå og utmelding i november:

  • Inntekt 600.000 kr:         31.500
  • Inntekt 900.000 kr:         78.500
  • Inntekt 1.200.000 kr:     144.000

Alle beløpene er i dagens pengeverdi.

Rådet dersom du planlegger å skifte fra offentlig til privat sektor:

  • Gjennomfør skiftet så snart som mulig,
  • Forskyv skiftet til 2021 eller
  • Planlegg med å returnere til offentlig sektor på et senere tidspunkt slik at samlet medlemstid overstiger ett år, evt. kun i en deltidsstilling.