Siste frist for omdanning av bedriftens uførepensjon

Sammenheng mellom uføretrygd og uførepensjon

Sammenheng mellom uføretrygd og uførepensjon

Sammenheng mellom gammel og ny bedriftsbetalt uførepensjon

Sammenheng mellom gammel og ny bedriftsbetalt uførepensjon

Gammel sammenheng mellom uførepensjon og bedriftsbetalt uførepensjon

Gammel sammenheng mellom uførepensjon og bedriftsbetalt uførepensjon

Ny sammenheng mellom uføretrygd og bedriftsbetalt uførepensjon

Ny sammenheng mellom uføretrygd og bedriftsbetalt uførepensjon

Uførepensjonsreform

I folketrygden ble reglene for uførepensjon endret allerede i 2015 og tilsvarende endringer i offentlig tjenestepenjon fikk virkning fra samme tidspunkt.

I privat sektor ble nye regler for hvordan uføredelen i tjenestepensjonen kunne utformes endret med virkning fra januar 2016 og bedriftene må tilpasse seg de nye reglene i løpet av inneværende år.

Om bedriften ikke foreta seg noe, vil leverandøren gjøre automatiske tilpasninger til de nye reglene. 

Minimumskunnskap

HR-personell og tillitsvalgte bør som et minimum vite følgende om konsekvensene av uførepensjonsreformen:

  • Uføreytelsen fra Folketrygden er etter omleggingen 66% av lønn opp til 6G. Dette er vesentlig høyere enn den gamle uførepensjonen.
    Sammenhengen vises i det første bildet i bildekarusellen. Forskjellen er størst (både absolutt og relativt) for lønnsnivå 6 G.
  • De gamle tjenestepensjonene var typisk definert slik at summen av uførepensjon fra folketrygden og fra tjenestepensjon skulle bli 66% av lønn.
    Ettersom den nye uføretrygden alene yter 66%, kan den nye tjenestepensjonen kun bidra med svært lite for personer med inntekt under 6G. For personer med inntekt 6G faktisk under halvparten av tidligere, ref. bilde to i karusellen.
  • Tidligere og ny sammenheng mellom ytelsene fra folketrygden og ytelsene fra tjenestepensjon vises i hhv. bilde 3 og 4.
  • Totale uføreytelser er høyere enn tidligere for alle inntektsnivåer, men dette er før skatt. Som følge av uførepensjonsreformen skal nemlig uførepensjoner ikke lenger beskattes som pensjonsinntekt, men som lønnsinntekt. Etter skatt vil uførepensjon altså bli mindre enn tidligere og dette gjelder for alle inntektsnivåer.
  • Uførepensjonen som kan utbetales fra bedriftens tjenestepensjon defineres ut fra spesielle regler og inkluderer de uførepensjonene man har opptjent tidligere i karrieren hos samme eller annen arbeidsgiver. Personer som altså har opptjente fripoliser eller oppsatte pensjoner, kan altså gjerne komme i en situasjon hvor de uansett ikke får noe fra bedriftens uførepensjon. Se eksempel nedenfor.

Eksempel

Dagny er 49 år, har en inntekt på 555.000 kroner og har vært ansatt i 12 år i en bedrift som har en tjenestepensjon med vanlig uførpensjon (66% og med fripoliserett).

Når tjenestepensjonen omdannes, får hun en fripolse på 40.409 kroner.

Bedriften omdanner til en ny uførepensjon med maksimal uførepensjon. Om hun blir ufør, vil hun ha krav på en uførepensjon på 39.800 kroner inklusive utbetalingen fra fripolisen. Hun vil altså ikke få noen utbetaling fra den nye uførepensjonen.

Om bedriften ikke er oppmerksom, kan den altså risikere at de betaler omlag 5.000 kroner pr. år for en forsikring som uansett ikke vil gi noen utbetaling til henne.

Stikkord