Mange sykepleiere velger feil tidligpensjonsløsning

Sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere har spesielle muligheter

Sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere har spesielle muligheter

Eksempel på pensjonsberegning, grafisk presentasjon

Eksempel på pensjonsberegning, grafisk presentasjon

Noen yrkesgrupper har særaldersgrense

Sykepleiere tilhører en yrkesgruppe som kan velge mellom flere tidligpensjonsordninger.

Mangelfulle pensjonskalkulatorer medfører at mange velger feil ordning.

Sykepleiere som er født i 1962 eller tidligere omfattes ikke av de nye reglene for Offentlig tjenestepensjon som nå er i ferd med å bli vedtatt. Personer i disse årskullene har oftest full opptjening allerede ved 62 år og derfor lite igjen for å fortsette å jobbe.

Sykepleiere som er født i disse årene har på samme måte som andre offentlig ansatte mulighet til å gå av med AFP fra fylte 62 år.

Men de aller fleste har også tilstrekkelig ansiennitet til å gå av med særalderspensjon basert på 85-årsregelen.

Flere forhold bestemmer hva som er lønnsomt

Det er ikke opplagt hvilket alternativ som lønner seg for den enkelte:

  • Opptjeningshistorikken (bl.a. antall opptjeningsår og inntektsutvikling) bestemmer hvilket alternativ som er lønnsomt før man tar hensyn til skatt og avkorting mot annen inntekt.
  • Både AFP og særalderspensjon skal beskattes som pensjonsinntekt, men mange er ikke oppmerksom på at det finnes to regelverk for pensjonsbeskatning.
    AFP og særalderspensjon beskattes etter hvert sitt regelverk og forskjellen kan utgjøre bortimot 30.000 kroner netto årlig.
  • De to pensjonsalternativene innebærer at man fortsetter pensjonsopptjening i perioden 62 til 67 år på ulik måte. For enkelt kan dette ha svært stor verdi, for andre har disse reglene ingen betydning.
  • De to alternativene har svært like incentiv for å kombinere tidligpensjon med noe jobbing. Om man altså planlegger å «jobbe litt» i perioden 62 til 67 år, kan det altså være lønnsomt å velge et annet tidligpensjonsalternativ enn om man ikke ønsker å jobbe overhode.
  • De to alternativene gir ulik fleksibilitet og muligheter for å ta ut andre pensjoner tidlig.

Vårt rådgivningskonsept Individuell pensjonsvurdering er godt egnet får å gi et godt grunnlag for denne beslutningen.

Hjelpepleiere, helsefagarbeidere og en rekke andre stillingstyper har pensjonsregler som delvis gir samme dilemma som beskrevet over.