En hel generasjon av framtidige pensjonister er kastet under bussen

For kommende generasjoner av pensjonister gir pensjonskalkulatorene gode prognoser, men ikke for de som er født på 1950- og 1960-tallet.

For kommende generasjoner av pensjonister gir pensjonskalkulatorene gode prognoser, men ikke for de som er født på 1950- og 1960-tallet.

Før pensjonsreformen var pensjonsreglene kompliserte, men samtidig var valgfriheten liten. Det innebar at pensjonen stort sett ble det den ble.

Forenkling var en av effektene man ønsket å oppnå i pensjonsreformen. Det er ingen tvil om at man har lyktes med dette i et lengre perspektiv: Terskeleffektene er stort sett forsvunnet, pensjoner blir stort sett opptjent som pensjonsbeholdninger, bruttopensjoner er gjort om til nettopensjoner, de enkelte pensjonene opptjenes i hovedsak uavhengig av hverandre og avkortes i hovedsak ikke mot inntekt.

Det innebærer at personer som nå er tidlig i karrieren får en pensjonsopptjening som er basert på enkle regler og det er en fullt ut overkommelig oppgave for pensjonskalkulatorer å presentere gode kalkyler for hvilken pensjon man vil motta den dagen man velger å slutte å jobbe. Og her snakker vi ikke bare om alderspensjonen fra folketrygden: Vi snakker om totale pensjonsrettigheter fra Folketrygden, AFP, tjenestepensjon fra både offentlig og privat sektor, samt også individuell pensjonssparing.

Problemet er altså den generasjonen av framtidige pensjonister som er født på andre halvdel av 1950-tallet og mesteparten av 1960-tallet som må forholde seg til en pensjonsopptjening som er opptjent delvis etter gamle og delvis etter nye regler. Og uttaksreglene er delvis også preget av gammelt regelverk.

I offentlig sektor er det enda verre fordi den gamle bruttomodellen ble benyttet helt fram til årsskiftet 2019/20. Prinsippet med at pensjon opptjent i bruttomodellen skal avkortes mot opptjent alderspensjon er i praksis umulig for pensjonskalkulatorene å håndtere og de fleste kalkulatorene gjør i praksis ikke engang noe forsøk på å modellere dette korrekt. Det at noen ikke gjør oppmerksom på manglene gjør ikke saken bedre.

Utfordringen er nå at mange framtidige pensjonister blir stilt overfor valg hvor det ikke er mulig å finne et riktig beslutningsgrunnlag. Det er med andre ord ikke mulig å sammenligne alternativene slik at man kan finne ut hvilket alternativ som er best ut fra de forutsetningene som gjelder for seg.

Kalkulatorfeil medfører at framtidige pensjonister tar feil valg

Det er ingen tvil om at iveren etter å skape fleksibilitet og valgfrihet for pensjonsreformens første årskull ikke ble fulgt opp med tilstrekkelig individuell informasjon om valgenes konsekvenser.

Pensjonsplanlegging og individuell pensjonsrådgivning handler om svært mye mer enn hvordan pensjonskapital skal forvaltes. Når vi har utviklet vår rådgivning for enkeltpersoner, så er det basert på de erfaringene vi har samlet i løpet av femten års virksomhet. I mange tilfeller er det mulig å gi gode og avklarende svar innenfor rammen av en halvtimes pensjonssamtale.

Mange ønsker å vite hvilken pensjon man sitter igjen med etter skatt dersom man velger ulike alternativer for overgang fra yrkesaktiv til pensjonist. De fleste har en såpass avklart pensjonssituasjon at Kompaktversjonen av Individuell pensjonsvurdering gir tilstrekkelig oversikt til å foreta gode valg. Og ikke minst få en god nattesøvn i forvisning om at man får en god, robust og forutsigbar pensjonsøkonomi som gjør det mulig å videreføre levestandarden inn i pensjonstilværelsen. 

Stikkord