Kompaktversjonen av Individuell pensjonsvurdering

Dette er et eksempel på hvordan overgangen fra lønnsmottaker til pensjonist kan se ut med Individuell pensjonsvurdering.

Dette er et eksempel på hvordan overgangen fra lønnsmottaker til pensjonist kan se ut med Individuell pensjonsvurdering.

Individuell pensjonsvurdering

I 15 år har vi utarbeidet Individuelle pensjonsvurderinger for arbeidstakere og næringsdrivende som har behov for å få bedre oversikt over egen pensjon enn det portalene kan tilby.

Individuell pensjonsvurdering er spesielt interessant for personer som befinner seg i en situasjon hvor man må foreta et valg og valget får svært store og uoversiktlige konsekvenser for pensjon. F.eks.:

 • Valg mellom uføreytelser og AFP
 • Jobbskifte med ulike ordninger
 • Skifte fra offentlig til privat sektor eller motsatt
 • Opptjening av spesielle pensjonsordninger (SOP, PTS, diverse lederpensjoner, etc.)
 • Fordeling mellom lønn og utbytte for bedriftseiere
 • Etablering av AFP i små bedrifter

I slike tilfeller er det svært enkelt å dokumentere at et valg basert på mangelfull informasjon kan koste mange hundre tusen kroner og det er lett å rettferdiggjøre at pensjonsrådgivningen koster omtrent 10.000 kroner eller mer.

Kompaktversjon av Individuell Pensjonsvurdering

Vi ser at mange er i en situasjon hvor de har behov for å få bedre oversikt over egen pensjonssituasjon og at mange foretar valg basert på et sviktende grunnlag. Likevel er det vanskelig å rettferdiggjøre en såpass kostbar rådgivning. Derfor har vi nå utviklet en forenklet variant av Individuell Pensjonsvurdering som dekker behovet til en mye større brukergruppe og hvor prisen er både lav og fast.

Målgruppen er personer mellom 50 år og pensjonsalder som har en relativt oversiktlig og avklart pensjonssituasjon, men som ønsker å få en langt bedre oversikt over sin pensjon enn det vanlige pensjonskalkulatorer tilbyr. Her er det både spørsmål om hva som er mulig (altså hva pensjonsregelverket tillater i din spesifikke situasjon) og hva som lønner seg.

For personer som er 60+ og begynner å nærme seg pensjonstidspunktet snakker altså bl.a. om følgende problemstillinger:

 • Hvor mye reduseres nettoutbetalingen når jeg går fra lønnsmottaker til pensjonist?
 • Hvilken måned lønner det seg å slutte å jobbe?
 • Hvor mye mer pensjon (netto etter skatt) får jeg ved å jobbe ett år ekstra?
 • Vil jeg tape eller tjene på å jobbe i redusert stilling i ett år? Eller i to år?
 • Skal jeg starte utbetaling av alderspensjon fra 62 år selv om jeg fortsetter å jobbe? I så fall 100% eller mindre?
 • Skal jeg starte utbetaling av AFP fra 62 år selv om jeg fortsetter å jobbe? Hvor mye mer skatt må jeg i så fall betale?
 • Lønner det seg å fortsette å jobbe når jeg allerede har full opptjening?
 • Hvilke inntekter kan jeg ha ved siden av Offentlig AFP? Lønner det seg å gå av med AFP eller særalderspensjon?
 • Er det mulig å overføre omsorgsopptjening mellom ektefeller og vil det i så fall være lønnsomt i vår situasjon?

For personer som er 50+ så er det helt andre problemstillinger:

 • Hvor lenge må jeg jobbe for å få råd til å videreføre levestandarden inn i pensjonstilværelsen?
 • Skal jeg skifte jobb fra privat til offentlig sektor og hva vil det ha å si for pensjon og pensjonstidspunkt?
 • Skal jeg skifte jobb fra offentlig til privat sektor og hva vil det ha å si for pensjon og pensjonstidspunkt?
 • Hvor mye pensjon mister jeg dersom jeg går over i en stilling med mindre ansvar og lavere lønn?
 • Hvor mye høyere lønn må jeg ha i en ny jobb for å utligne en dårligere pensjonsopptjening?
 • Er det for sent å få AFP? Og hvilken variant av AFP vil jeg i så fall få?

Mange ønsker på en gang

Du finner mer informasjon om Kompaktversjonen av Individuell Pensjonsvurdering på vår hjemmeside.
Når vi nå lanserer denne varianten, så oppfylles minst tre ønsker på en gang:

 • Den erfaringen, sjekklistene og beregningsmodellene som er utviklet i Individuell Pensjonsvurdering gjennom 15 år
 • En enkel rapport som fokuserer på det som er viktig og et avsluttende telefonmøte hvor uklarheter kan gjennomgås
 • En fast og lav pris