Ulike varianter av AFP

AFP er for mange automatikk, for andre skaper det vanskelige valg

AFP er for mange automatikk, for andre skaper det vanskelige valg

Dette er ikke et forsøk på å gi svar på hvilket alternativ som er best, men heller et forsøk på å sette opp en mest mulig komplett oversikt over beslutninger som pensjonssystemet har skapt og hvor AFP er kjernen i problemet:

 • Hvilken AFP har jeg mulighet for å kvalifisere meg for og hvor mye er den verdt?
  AFP representerer store verdier og denne pensjonsordningen vil for mange bidra sterkt til en god pensjonsøkonomi. Hvilken AFP man har mulighet til å kvalifisere seg for avhenger bl.a. av hvilket årskull man tilhører.
  Verdien av AFP vil også avhenge av både opptjeningshistorikk, hvilken ordning som er relevant og plan for framtidig jobbing.
 • Valg mellom AFP og uføreytelser
  AFP er uforenlig med utbetaling av uføreytelser etter 62 år. Dette valget er komplisert fordi det ikke bare får konsekvenser for utbetalingene i perioden fram til 67 år, men også for de pensjonene som er livslange. Husk også at AFP og uføreytelser beskattes på forskjellig måte og at de to alternativene på forskjellig måte legger til rette for å utnytte restarbeidsevnen. Dette er like relevant i offentlig som i privat sektor, men på ulik måte.
 • Særalderspensjon eller AFP
  I offentlig sektor, og spesielt i helsevesenet, har mange særaldersgrenser som innebærer at man kan velge mellom AFP og særalderspensjon fra 62 år. Konsekvensene av valget er ulike regler for framtidig pensjonsopptjening, beskatning og avkortning mot lønnsinntekt. Valget er derfor ikke så åpenbart som en enkel pensjonsprognose kan gi inntrykk av.
 • Overgang fra folketrygdberegnet til tjenestepensjonsberegnet AFP ved 65 år
  I offentlig sektor er AFP-en todelt. Ofte vil en tjenestepensjonsberegnet AFP gi en høyere AFP. Konsekvensene av valget er ulike regler for framtidig pensjonsopptjening, beskatning og avkortning mot lønnsinntekt. Valget er derfor ikke så åpenbart som en enkel pensjonsprognose kan gi inntrykk av.
 • Forsert eller balansert uttak
  I privat sektor er det fullt mulig å starte uttak av AFP fra 62 år selv om man fortsetter å ha lønnsinntekt. Et slikt forsert uttak av pensjon vil i noen situasjoner innebære at beskatningen blir svært stor, mens i andre situasjoner vil et slikt tidliguttak være nødvendig for å unngå at hele pensjonen bortfaller.
 • Unngå å bli rammet av ukjent 70%-regel
  I offentlig AFP finnes det en regel som sier at AFP ikke kan overstige 70% av tidligere inntekt. Reglene for hvordan tidligere inntekt beregnes innebærer at AFP-en kan begrenses av denne regelen om uttaket forskyves over et årsskifte.
 • Offentlig eller privat AFP
  Noen jobber delvis i offentlig og delvis i privat sektor og oppfyller vilkårene for begge. I slike tilfeller må man før fylte 62 år velge en av dem. Opptjeningshistorikk og hvor mye man ønsker å jobbe i perioden fra 62 til 67 år vil veie tungt for beslutningen.

 Fellestrekket for disse valgene er at pensjonskalkulatorene gir lite hjelp og at feil valg kan bli kortbart.

Dersom du er i en slik situasjon, så er Individuell pensjonsvurdering muligheten vi tilbyr for å få oversikt over hvilket scenario som er best i nettopp din situasjon.

Stikkord