Slik blir Ny Offentlig tjenestepensjon

Pensjonsgrunnlag i folketrygden fram til nå

Pensjonsgrunnlag i folketrygden fram til nå

Pensjonsalder 62 år

Pensjonsalder 62 år

Pensjonsalder 63 år

Pensjonsalder 63 år

Pensjonsalder 64 år

Pensjonsalder 64 år

Pensjonsalder 65 år

Pensjonsalder 65 år

Pensjonsalder 66 år

Pensjonsalder 66 år

Pensjonsalder 67 år

Pensjonsalder 67 år

Pensjonsalder 68 år

Pensjonsalder 68 år

Pensjonsalder 69 år

Pensjonsalder 69 år

Pensjonsalder 70 år

Pensjonsalder 70 år

Eksempelet er basert på historisk opptjening for en person født i mai 1968.

Hun har i dag en inntekt på 800.000 kroner og en karriereutvikling preget av lang utdannelse og etablering av familie tidlig i 30-årene (ref. Bilde 1).
Hun startet karrieren i privat sektor hvor hun opparbeidet seg en fripolise. Deretter har hun jobbet i offentlig sektor.

I henhold til den nye pensjonsavtalen vil hun i 2020 bli meldt ut av dagens Bruttopensjon og denne pensjonsrettigheten vil bli gjort om til en Oppsatt pensjon. Oppsatt pensjon er altså benevnelsen på en delvis opptjent pensjonsrettighet i offentlig sektor, tilsvarende fripolise og pensjonskapitalbevis for pensjonsordninger i privat sektor.

Det legges i eksempelet til grunn at hun fortsetter å jobbe i offentlig sektor med en typisk framtidig lønnsutvikling, hvor reallønnsveksten gradvis avtar etter fylte 55 år.
Alle tallene i grafene presenteres i 2018-kroner.

Om hun velger å pensjonere seg ved fylte 62 år vil med det nye pensjonssystemet ikke lenger gå over på kun AFP, slik tilfellet er i dag. I stedet vil hun ta ut alle følgende pensjoner livslangt:

  • Alderspensjon fra folketrygden
  • Bruttopensjon (altså den offentlige tjenestepensjonen hun har opptjent til 2020) som må samordnes med folketrygden
  • Nettopensjonen (som altså er opptjent fra 2020 til pensjonstidspunktet) som ikke skal samordnes med folketrygden
  • AFP (som med det nye systemet blir en livslang pensjon, mye likt den AFP-en som i dag finnes i privat sektor)
  • Andre pensjon (i dette tilfellet fripolisen opptjent i privat sektor)

Velger hun å slutte å jobbe ved fylte 62 år, vil hun få en brutto kompensasjonsgrad på 52%. Pensjonen utgjør altså 52% av lønnen på pensjonstidspunktet.
Etter skatt blir reduksjonen imidlertid mye mindre: Hennes netto pensjon utgjør 60% av netto lønn, ref. Bilde 2.

Om hun velger å jobbe ett år lenger, øker kompensasjonsgraden til brutto 55% og netto 63%, ref. Bilde 3.

Denne økningen fortsetter i teorien helt opp til 75 år.

Bildene 4 til 10 viser utviklingen opp til pensjonstidspunkt 70 år. I dette tilfellet er kompensasjonsgraden brutto 88% og netto 93%.

Sammenlignet med dagens pensjonssystem, hvor mange ansatte i offentlig sektor ikke tjener på å jobbe etter fylte 62 år overhode, vil arbeidstagere omfattet av de nye reglene (altså personer født i 1963 eller senere) ha et kraftig økonomisk incentiv til å jobbe ett år ekstra. Arbeidslinja er altså godt ivaretatt, faktisk i vel så stor grad som i privat sektor.