Sammenhengen mellom Folketrygd, SOP og OfTP

Komplisert sammenheng mellom legerelevante pensjoner

Komplisert sammenheng mellom legerelevante pensjoner

SOP samordnes med OfTP og OfTP samordnes med Folketrygd. Samordning kan skje krone-for-krone eller ikke pro-rata, men i disse tilfellene er det ikke nødvendigvis så enkelt heller.

De spesielle reglene innebærer at privatpraktiserende leger autorisert før 1993 i mange tilfeller bør ta ut høyere lønn enn hva tradisjonell lønn/utbytte-anbefalinger egentlig tilsier. Denne sammenhengen kommer på toppen av andre forhold som gjør legers pensjonsøkonomi veldig spesiell.

Forestill deg en lege som har mange års opptjening i offentlig sektor før 2020. På et tidspunkt i andre halvdel av karrieren velger denne å overta en privat praksis og velger å organisere virksomheten på en måte som gjør det mulig å fordele inntjeningen på lønn og utbytte. Vi observerer at mange rådgivere, bl.a. regnskapsfører, har en sjablongmessig anbefaling å ta ut 7,1 G i lønn og overskytende i utbytte, men dette fungerer ikke for personer som har opptjening av Offentlig tjenestepensjon.  

En høy lønn gir økt opptjening av alderspensjon i Folketrygden, men dette medfører at OfTP minker. Om man imidlertid i tillegg oppfyller vilkårene for SOP, så medfører redusert OfTP at SOP øker!