Pensjon for deltakere i ansvarlige selskap

Ansvarlige selskap er særlig utbredt blant legeforetak

Ansvarlige selskap er særlig utbredt blant legeforetak

Mange advokater jobber i ansvarlige selskaper

Mange advokater jobber i ansvarlige selskaper

Forutsetninger for notatet

Dette notatet beskriver i korte trekk regelverket for deltakernes mulighet til frivillig medlemskap i det ansvarlige selskapets tjenestepensjonsordning. Beskrivelsen skjer basert på en eksempelbedrift (DA) med flere deltakere og i tillegg et antall fast ansatte som er tilstrekkelig stort til at bedriften må etablere en tjenestepensjonsordning. De viktigste prinsippene blir tilsvarende i et ANS.

Notatet har ikke til hensikt å gi en fullstendig beskrivelse av i hvilke tilfeller ulike alternativ er lønnsomme.

Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) pålegger bedriften å etablere en tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Bedriften har derfor etablert en Innskuddspensjon. I henhold til Innskuddspensjonsloven § 4-1 (2), kan deltakerne være medlem av pensjonsordningen. Slikt medlemskap skal i så fall være basert på samme pensjonsplan som øvrige ansatte. 

Beskatning

Beskatningen som er relevant for deltakerne følger av to separate regelverk.

Deltakere som deltar aktivt i driften av selskapet, skal motta en egen godtgjørelse for dette arbeidet. Denne godtgjørelsen kalles arbeidsgodtgjørelse.

Deltakerens arbeidsgodtgjørelse inngår ikke i grunnlaget for betaling av arbeidsgiveravgift og selskapet skal heller ikke trekke forskuddsskatt for denne.

For deltakeren er arbeidsgodtgjørelse å anse som næringsinntekt. For arbeidsgodtgjørelsen gjelder altså blant annet:

 • Personinntekt uten rett til minstefradrag
 • Høyeste sats for trygdeavgift
 • Inngår i grunnlag for toppskatt
 • Pensjonsgivende inntekt i forhold til folketrygd

Utbetalt arbeidsgodtgjørelse til den enkelte deltaker reduserer altså overskuddet i selskapet på samme måte som utbetalt lønn til selskapets ansatte.

Selskapets overskudd beskattes derimot etter deltakermodellen. Dette innebærer at selskapet betaler 25 prosent skatt på overskuddet. Denne skatten fordeles på deltakerne i henhold til eierandel.

Netto overskudd fordeles på deltakerne og den delen av netto overskudd som overstiger skjermingsfradraget skal for deltaker beskattes som alminnelig inntekt. Nytt fra 2016 er oppjusteringsfaktoren på 1,15. Total marginalbeskatning for den delen av overskudd som overstiger skjermingsfradraget blir følgelig 46,56 prosent, som kun er marginalt ned fra 46,71 % i foregående år.

For overskudd gjelder følgelig:

 • «Kapitalskatt»
 • Inngår ikke i grunnlag for trygdeavgift og toppskatt
 • Ikke pensjonsgivende inntekt i forhold til folketrygd

Pensjonsinnskudd for deltaker ved frivillig medlemskap

Hver enkelt deltaker kan velge å bli medlem av bedriftens tjenestepensjonsordning. Noen deltakere kan beslutte å bli medlem selv om andre beslutter ikke å gjøre det.

Like fullt er det viktig å være oppmerksom på at en deltakers beslutning om å bli medlem av tjenestepensjonsordningen har innvirkning på også de andre deltakerne.

Dette skyldes at selskapet skal betale innskuddet og at innskuddet derfor reduserer overskuddet som skal fordeles på deltakerne. I avtalene som deltakerne har inngått, vil det naturlig fremgå hvordan deltakerne skal godtgjøres for eget arbeid. Her bør det også fremgå hvordan selskapets innskudd til den enkeltes tjenestepensjon skal håndteres.

Størrelsen på pensjonsinnskudd til deltaker

Størrelsen på innskuddet er avhengig av pensjonsplan (som gjelder for alle ansatte i selskapet, for eksempel 5 prosent av den delen av pensjonsgrunnlag som er imellom 1 og 12 G + 18,1 prosent av den delen som er mellom 7,1 og 12 G) og pensjonsgrunnlag.

Pensjonsgrunnlaget er den næringsinntekten som deltaker mottar fra selskapet.

Derav følger at en deltaker som ikke utfører arbeid for selskapet eller omfanget av slikt arbeid er lite (og derfor mottar arbeidsgodt­gjørelse lik 1 G eller mindre) heller ikke vil få noe pensjonsinnskudd fra selskapet.

Vil det være lønnsomt med frivillig medlemskap?

Hva som er lønnsomt for deltaker avhenger av mange forhold og en anbefaling kan kun skje basert på en samlet vurdering av blant annet:

 • Størrelsen på arbeidsgodtgjørelse og overskudd (og mulighet for justering av fordelingen mellom disse)
 • Omfanget av nåværende og fremtidig lønns-, nærings-, pensjons- og kapitalinntekter fra andre selskaper
 • Omfanget av nåværende og fremtidig tjenestepensjonsopptjening fra andre selskaper
 • Fødselsår (opptjening av folketrygd etter nye eller gamle regler)
 • Tidligere opptjening i folketrygden (gjelder spesielt for personer med opptjening etter gammelt regelverk)
 • Tidligere opptjening i offentlig sektor

Merk at det i mange tilfeller vil være mulig for selskapet å utforme en tjenestepensjonsordning som blir skatte- og pensjonsmessig ekstremt gunstig for deltakerne.