Pandemi og pensjoner i private bedrifter

Pandemi og pensjoner i private bedrifter

Pandemi og pensjoner i private bedrifter

De aller fleste bedriftene klarte seg gjennom den første nedstegningen i vår, i mange tilfeller godt hjulpet av myndighetenes kompenasjonsordninger.

Når permitteringsperioden nå forlenges til 52 uker, så er det likevel et tydelig signal for at situasjonen er prekær i mange bransjer og at kompenasjonsordningene bare har bidratt til å utsette de problemene som mange virksomheter opplever.

De henvendelsene vi nå mottar fra småbedrifter og privatpersoner preges selvsagt av usikkerheten som følger av permittering og utsikter til oppsigelse og konkurser.

Rådgivning for små og mellomstore bedrifter

Her er en oppsummering av de viktigste tingene hva gjelder bedriftsbetalte pensjoner:

Tjenestepensjon

Hovedregelen er at permitterte ansatte meldes ut av tjenestepensjonsordningen ved permittering, men mange bedrifter velger likevel å oppdatere betingelsene slik at permitterte forblir medlem dersom den økonomiske situasjonen tillater det.

Konsekvensen av en slik tidsbegrenset utmelding er i første omgang at pensjonsopptjeningen bortfaller i selve permitteringsperioden. Dersom man ble tatt opp som medlem i pensjonsordningen mindre enn et år før permitteringen, så vil i så fall hele opptjeningen før permisjonsperioden bortfalle.

En potensielt langt mer dramatisk konsekvens er at man også bli midlertidig utmeldt fra forsikringsordningene, altså innskuddsfritak og evt. uførepensjon. I tjenestepensjoner er pensjonskapitalen fondert og en konkurs vil ikke påvirke allerede opptjente pensjon utover det som er nevnt over.

Privat AFP

Ansatte i AFP-bedrifter bygger ansiennitet i permitteringsperioden, men oppsagte risikerer å miste hele AFP-en etter 26 uker i perioden 59 til 62 år. Personer som står i fare for å bli oppsagt før fylte 62 og som ellers oppfyller betingelsene for privat AFP bør iverksette tiltak umiddelbart for å sikre at retten til AFP går tapt. I mange tilfeller er det mulig å finne en løsning som innebærer at AFP-en, som typisk har en verdi på 1,5 millioner kroner, berges.

Merk spesielt at store sluttpakker er uforenlig med AFP. Et stort sluttvederlag kan altså være til hinder for å oppfylle AFP-kriteriene senere.

Personalforsikringer (eksempel GLUF)

Hovedregelen er at permitterte forblir medlem og leverandørene har egne regler for hva som skjer ved re-innmelding (krav til arbeidsdyktighet, ny helseattest/egenerklæring, ny karens eller ny symptomklausul).

Driftspensjoner og lederpensjoner

Slike pensjonsrettigheter opptjent utenfor pensjonslovene er ikke fondert og går tapt ved konkurs.