Oppkapitalisering av AFP-ordningen

Overgang til Reformert AFP krever en enorm oppkapitalisering

Overgang til Reformert AFP krever en enorm oppkapitalisering

Pensjoner kan enten være funderte eller basert på prinsippet «pay as you go».

Det beste eksempelet på en fundert pensjonsordning er Innskuddspensjon: Hvert år opptjener arbeidstakeren en pensjon som beregnes ut fra arbeidstakers pensjonsgivende inntekt og stillingsandel, samt pensjonsordningens innskuddssatser. Disse pengene forvaltes fram til pensjonen skal utbetales. Samme prinsipp finnes for alle andre tjenestepensjoner.

Motsatt prinsipp finnes for driftspensjoner, alderspensjonen i Folketrygden, Statens pensjonskasse og altså Privat AFP. I disse ordningene settes det ikke av penger etter hvert som pensjonsrettighetene opptjenes. I stedet betales regningen etter hvert som utbetalingene fra pensjonsordningen forfaller. Det er altså kun en liten bufferkapital. Konsekvensen er altså:

  • Driftspensjoner bortfaller om bedriften går konkurs,
  • framtidig økning i løpende utbetaling fra folketrygden og Spk må fordeles på et stadig mindre antall yrkesaktive og
  • noen må fortsette å finansiere løpende utbetalinger til AFP etter at ordningen evt. opphører.

«Pay as you go» er et hendig prinsipp å ty til når man ønsker å etablere ordninger i dag som man egentlig ikke har råd til.

Her er det viktig å være oppmerksom på konsekvensen av at Gammel AFP ble erstattet av Ny AFP for ti år siden: Gammel AFP ga maksimalt 5 års utbetaling. Den pensjonsrettigheten som arbeidstakerne hadde kvalifisert seg for måtte altså innbetales med maksimalt fem års etterslep. Ny AFP gir en livslang utbetaling og etterslepet blir derfor mye lenger. Man kan visualisere det på følgende måte: Om den gamle AFP-ordningen ble avviklet fra ett år til neste, så måtte Staten og bedriften fortsette å betale inn til ordningen i fem år.

Om dagens AFP-ordning skalle bli like brått avviklet, så ville bedriftene og Staten bli nødt til å fortsette å innbetale så lenge det fortsatt finnes AFP-pensjonister i live. Altså i 30 år eller mer.

For å komme ut av det uføret som er oppstått, er det behov for å oppkapitalisere AFP-ordningen slik at den over tid blir helt eller i alle fall delvis fondert. Den framtidige kostnadsveksten for Reformert AFP er i stor grad begrunnet av behovet for en slik oppkapitalisering.  

Stikkord