Offentlig ansatte tjener lite på å jobbe etter fylte 62 år

Ett av hovedmålene med pensjonsreformen var å sørge for at det alltid skulle lønne seg å jobbe «litt mer» eller «litt lenger». Prinsippet kalles gjerne for arbeidslinja.

Etter fem år er det klart at tiltakene har gitt den tilsiktede effekten i privat sektor.

I offentlig sektor ble det aldri gjennomført tilsvarende endringer i AFP og tjenestepensjoner. I praksis saboterer offentlig tjenestepensjon de incentivene til videre arbeid som ligger i folketrygdens alderspensjon.

I oktober 2011 publiserte Aftenposten artikkelen – Hun taper stort på å jobbe etter 67 (ekstern lenke). I praksis var dette et unyansert partsinnlegg i debatten om framtidig utforming av offentlige tjenestepensjoner.

I kjølvannet av denne artikkelen utarbeidet vi et notat som beskriver hva offentlige ansatte faktisk tjener på å jobbe etter fylte 62 år. Og det er lite, bortsett fra den korte perioden fra fylte 67 år og fram til det tidspunktet hvor forholdstallet blir 1,000.

I ettertid er det ikke skjedd noe med offentlige tjenestepensjoner som endrer på de beregningene og konklusjonene som notatet beskriver.

Kort sammenfattet er offentlig ansattes økonomiske motivasjon til å fortsette å jobbe så liten i de ulike relevante aldersintervallene:

 • 62 til 65 år
  I stedet for å jobbe kan man motta AFP. Hvor stor andel AFP utgjør av lønn avhenger i stor grad av hvilket lønnsnivå man har. For personer med lavere eller middels høyt lønnsnivå kan brutto AFP være inntil 70 prosent av brutto sluttlønn. Ettersom AFP beskattes som pensjonsinntekt, blir i slike tilfeller reduksjonen i netto utbetaling langt lavere.
  For arbeidstakere med høyere inntekter blir reduksjonen langt større. 
 • 65 til 67 år
  Arbeidstakere med 30 års ansiennitet får en AFP som utgjør 66 prosent av sluttlønn. Også her blir reduksjonen i netto utbetaling vedentlig mindre.
 • 67 til omtrent 68 år
  Perioden fra 67 år til det tidspunktet hvor forholdstallet blir 1,000 er den perioden hvor det er spesielt gunstig for offentlig ansatte å arbeide. I denne perioden taper man ingen pensjon ved å fortsette å jobbe.
 • Omtrent 68 til omtrent 70 år
  For hvert år man fortsetter å jobbe i denne perioden, vil størrelsen på den opptjente offentlige tjenestepensjonen minke. Ikke bare i det inneværende året, men også i framtidige utbetalingsår. Dette pågår helt til størrelsen på offentlig tjenestepensjon er varig samordnet bort. Når dette skjer avhenger av pensjonsgrunnlag, men inntreffer omtrent ved 70 år. 
 • Fra omtrent 70 år
  Fra dette tidspunktet har man ingen ytterligere tjenestepensjon å tape og det er igjen lønnsomt å fortsette å arbeide ...