Med bedriften som sparebøsse

Mange ulike faktorer bestemmer hva som er optimal fordeling mellom lønn og utbytte

Mange ulike faktorer bestemmer hva som er optimal fordeling mellom lønn og utbytte

For mange bedriftseiere er store deler av pensjonsopptjeningen plasser i bedriften i form av akkumulerte overskudd.

Noen bedriftseiere har et aksjeselskap hvor verdiskapningen skjer og verdiene samles.

Andre velger å etablere et eget holdingselskap. Selve virksomheten og alle ansettelsesforhold vil da være organisert i et driftsselskap, mens verdiene og eventuelt også eiendommer er plassert i et holdingselskap. Overskuddene overføres årlig fra driftsselskap i form av utbytter eller konsernbidrag. En organisering bestående av flere selskaper vil spesielt være fornuftig dersom det er økonomisk risiko forbundet med næringsvirksomheten eller dersom man ser for seg på et senere tidspunkt å selge driftsselskapet.

Dersom verdiene akkumuleres i selskapet, så skjer dette i praksis ved at selskapet kjøper eiendommer, fondsandeler, aksjer eller andre verdipapirer for de overskuddene som etter hvert genereres. Selskapet står da som eier av disse.

Om eier velger å utbetale løpende utbytte og forvalte disse pengene som privatperson eller om verdiene blir stående i selskapet, bestemmer om aksjonærmodellen eller fritaksmodellen kommer til anvendelse. Fritaksmodellen var tidligere helt klart å foretrekke, men dette er ikke nødvendigvis tilfelle lenger.

Mange eiere som benytter selskapet som sparebøsse planlegger nok at disse verdiene skal realiseres i selskapet og overføres til eier på en måte som genererer videre pensjonsopptjening. Man kan f.eks. tenke seg følgende strategier:

  • Akkumulerte verdiene fordeles over mange år med lav inntekt (f.eks. 1 G) for å sikre seg full opptjening i den delen av folketrygden som opptjenes etter gamle regler
  • Akkumulerte verdiene fordeles over middels antall år med inntekt på 7,1 G for å sikre seg maksimal opptjening i den delen av folketrygden som opptjenes etter nye regler
  • Akkumulerte verdiene fordeles over få år med inntekt på 12 G for å øke sluttpoengtallet i den delen av folketrygden som opptjenes etter gamle regler

Det er imidlertid en viktig forutsetning som må være oppfylt for at slike strategier skal være lønnsomme, og dette er en forutsetning som erfaringsmessig i de aller fleste tilfeller ikke er oppfylt.