Hvor mye skatt betaler man på lønn som pensjonsmottaker?

Marginalskattesats for lønnsinntekt med en samtidig pensjon på 300.000 kroner

Marginalskattesats for lønnsinntekt med en samtidig pensjon på 300.000 kroner

Mange velger å starte uttak av pensjoner ved fylte 62 år selv om man fortsetter å jobbe fullt. Mange vil i slike tilfeller få hele eller store deler av pensjonsutbetalingen beskattet med en "ekte" marginalskattesats på 43,5%.

For mange er det minst like interessant å vite hvor mye skatt man må betale på lønnsinntekt dersom man velger å jobbe litt selv om man egentlig er blitt pensjonist.

Figuren viser marginalskattesatsen for lønnsinntekter i området opp til 100.000 kroner når denne kommer på toppen av en pensjonsinntekt på brutto 25.000 kroner i måneden.
Reglene for fastsettelse av minstefradraget og innslagspunktene for trinnskatten bestemmer hvilke inntektsnivåer som er skattemessig gunstige.

Denne figuren tar imidlertid ikke hensyn til selve pensjonsopptjeningen som følger av at lønnsinntekten er pensjonsgivende. Denne effekten avhenger både av individuell opptjeningshistorikk og fødselsår.

Opptjeningseffekten kan være totalt dominerende og resultere i en negativ "ekte marginalskatt". I våre individuelle pensjonsvurderinger gjør vi spesiefikke beregninger på hvilke inntekter som er lønnsomme.

F.eks. kan to ekstra månedslønner være tilstrekkelig til at man får ett ekstra pensjonspoeng og dermed øker verdien på forketrygden med mange hundre tusen kroner. Det er slike terskeleffekter det fokuseres på når vi utfører Individuelle pensjonsvurderinger.

Stikkord