Hvor mye lønn bør eiere av AS ta ut?

Optimalt uttak av lønn, hhv. uten og med hensyn til verdien av opptjent pensjon

Optimalt uttak av lønn, hhv. uten og med hensyn til verdien av opptjent pensjon

Skatter og avgifter som påløper for selskapet og eier ved ulike nivåer av lønn

Skatter og avgifter som påløper for selskapet og eier ved ulike nivåer av lønn

Eiere av AS må bestemme hvor stor del av selskapets overskudd som skal tas ut som lønn, innskudd i tjenestepensjon og utbytte.

Hva som er optimal fordeling avhenger av mange forhold, spesielt kjønn, årskull, opptjeningshistorikk i folketrygden og hvor i landet man bor. Kompleksiteten i beslutningen vises ved hjelp av et konkret eksempel her.

Utgangspunktet for eksempelet er en kvinnelig bedriftseier født i 1955 som bor i et område med nest høyeste sats for arbeidsgiver­avgift (sone II, altså 10,6%).

Hennes AS vil i løpet av året generere et overskudd på 1,5 million kroner før uttak av lønn og innskuddspensjon (og medfølgende avgifter) til eier.

Lønn er pensjonsgivende inntekt i folketrygden, mens utbytte ikke er det. I dette tilfellet tilhører eieren et årskull hvor folketrygden opptjenes 20% etter nye og 80% etter gamle regler. Det legges videre til grunn en opptjeningshistorikk som innebærer at lønn over 8 G forbedrer hennes sluttpoengtall. Dette er altså relevant for den delen som opptjenes etter gammelt regelverk.

Hvilken fordeling hun velger, påvirker i tillegg i stor grad hvilke skatter og avgifter som vil påløpe for henne og for virksomheten, ref. andre bilde i bildekarusellen.

Om man ikke tar hensyn til verdien av opptjent pensjon i folketrygden, vil optimum nødvendigvis ligge i det punktet hvor summen av skatter og avgifter er lavest. Hvor dette punktet ligger bestemmes i stor grad av hvilken sats for arbeidsgiveravgift som gjelder på det stedet hvor bedriften er registrert.

Eksempelet er basert på en sats på 10,6% og optimum ligger derfor ved innslagspunkt for trinnskatt 3 (572.069 kr i 2017).

Når vi tar hensyn til verdien av pensjonsopptjeningen i folketrygden, forskyves optimum helt til 12 G (1.130.908 kr).

Når vi utarbeider Individuelle pensjonsvurderinger for næringsdrivende og bedriftseiere går denne typen beregninger inn som naturlig del.