Høy sats for arbeidsgiveravgift for lønn over 700.000 kr

Statsbudsjettet for 2023

Statsbudsjettet for 2023

Finansministeren forteller uten å blunke at den nye høye satsen for arbeidsgiveravgift kun skal gjelde for lønn over 750.000 kr.

Men hvordan skal dette skje i praksis, for det er jo ikke bare lønn som inngår i grunnlaget når bedriften skal betale arbeidsgiveravgift. Det viktigste tillegget er innskuddet til arbeidstakers tjenestepensjonsordning. Skal dette holdes utenfor?

Når vi graver litt dypere i dokumentene, så finner vi etter hvert formuleringen «lønn mv.», altså «lønn med videre». 

Full forklaring kommer på side 101 i Statsbudsjettet: «For inntektsåret 2023 foreslås en ekstra arbeidsgiveravgift på 5 pst. på den delen av samlede årlige ytelser fra arbeidsgiver til en ansatt som overstiger 750 000 kroner.»

Det betyr altså at 750.000 kroner inkluderer pensjonsinnskudd. For en arbeidstaker som har et basisinnskudd på 7%, så vil høy sats for arbeidsgivervgift inntre ved (750.000 kr / 1,07 =) 700.935 kroner!

Men det er ikke bare alderspensjonsdelen av tjenestepensjonen som regnes med. I tillegg inngår også bl.a. følgende ytelser i grunnlaget:

  • tjenestepensjonens uføre- og etterlatteytelser
  • diverse naturalytelser
  • deler av reise- og diettgodtgjørelse

Det innebærer at høy sats for arbeidsgiveravgift kan påløpe for inntekter godt under 700.000 kr. 

Kunsten å lyge uten å blunke...

Stikkord