Forsert uttak av Privat AFP

Privat AFP med hhv. forsert og balansert uttak.

Privat AFP med hhv. forsert og balansert uttak.

Altfor mange velger å starte uttak av pensjon ved 62 år selv om de fortsetter å jobbe. Dette gjelder både alderspensjon fra Folketrygden og tjenestepensjon. Men framfor alt gjelder det AFP.

Når vi utfører individuell pensjonsrådgivning for personer som planlegger overgangen fra lønnsmottaker til pensjonist, så har mange allerede lagt inn en forutsetning at «de selvsagt skal starte uttak av AFP allerede ved 62 år».

Merk: Det er fint mulig å få utbetalt AFP uten alderspensjon fra Folketrygden. Riktignok må man søke om hel eller gradert alderspensjon samtidig med AFP. Men når søknaden er innvilget, så kan uttaksgraden i alderspensjonen reduseres til null før første utbetaling har skjedd.

Mange begrunner valget med at de ellers mister ekstrapensjonen på 1.600 kroner pr. måned. Dette er imidlertid feil ettersom Privat AFP har nøytrale uttaksregler. Det innebærer at en person med gjennomsnittlig levealdersforventning vil få utbetalt samme beløp uansett når uttaket starter. Privat AFP har en pensjonsbeholdning på samme måte som andre pensjoner. De 1.600 kronene hentes altså fra den samme beholdningen.

Men nøytraliteten gjelder før skatt og skattereglene opphever nøytraliteten. Dersom man ønsker å ta ut noe pensjon fra 62 år, så er det gradert uttak av alderspensjon fra Folketrygden klart å foretrekke framfor AFP. Grunnen er at uttak av alderspensjonen trigger et særskilt skattefradrag for pensjonister. Uttak av AFP gjør ikke det. I 2022 er verdien på denne skattereduksjonen på inntil 32.620 kroner.

Det er ikke overraskende at folk som baserer sin planlegging på «gratis råd» fra banken velger feil.

Mer overraskende og bekymringsfullt er at stadig flere oppgir å ha fått slike anbefalinger fra rådgivere i Nav.

Eksempel:

Figuren viser hvordan en person som oppfyller vilkårene for Frivat AFP kan velge å få utbetalt sin AFP fra 62 eller 67 år. Beløpene som presenteres i grafikken er bruttobeløp, altså før skatt.

Han er født i 1955, har vært yrkesaktiv siden tidlig i 20-årene og har på slutten en inntekt på 750.000 kroner. Alt annet likt vil han tape 70.000 kroner på å velge forsert i stedet for balansert uttak av AFP.