En spesiell gruppe taper mye på omdanning av tjenestepensjoner

Personer med lange karrierer kan tape ekstra mye på omdanning

Personer med lange karrierer kan tape ekstra mye på omdanning

I løpet av de siste 15 årene har svært mange bedrifter omdannet sine tjenestepensjoner fra ytelsesbaserte Foretakspensjoner til Innskuddspensjoner.

Hovedmotivasjonen har vært å øke forutsigbarheten på framtidige pensjonskostnader og å få forpliktelsene ut av selskapet balanse i regnskapet. Det har ikke nødvendigvis vært et mål å redusere selskapets kostnader. 

Etter hvert som innskuddssatsene er blitt hevet, har det ikke vært noe problem å lage en innskudds­pensjon som gir like høy pensjon i et karriereperspektiv som den gamle foretakspensjonen.

Problemet ligger heller i at pensjonen i de to pensjonsordningene opptjenes på ulik måte i et karriereforløp: Blant annet som følge av at Foretakspensjonen er en sluttlønnsordning, opptjenes størstedelen av pensjonen de siste årene fram mot opptjeningsalder. I en innskuddspensjon er kurven ganske flat eller endog fallende avhengig av hvilke forutsetninger (bl.a. lønnsutvikling og avkastning) man legger til grunn.

Derfor blir omdanningen tapsbringende for personer som er i den alderen hvor de med den gamle ordningen hadde de beste opptjeningsårene foran seg. Mange bedrifter valgte derfor å lage en kompensasjonsordning som utlignet dette tapet.

Kompensasjonen regnes normalt ut basert på full stilling og reduseres som hovedregel ved stillingsandeler lavere enn 100%.

Problemet er imidlertid at mange personer med lange karrierer og mange år med fullt medlemskap i en Foretakspensjon kan redusere sin stillingsandel fram mot pensjonstidspunktet uten at pensjonen reduseres.

Slike medlemmer må identifiseres i forbindelse med omdanningen og sikres en kompensasjon som ikke reduseres med stillingsandelen. I mange tilfeller er dette ikke blitt gjort.

Stikkord

Bokmerk og del