Aksjesparekonto kan etableres fra 1. september

ASK

ASK

ASK

ASK

Aksjesparekonto er et nytt regelverk som innebærer at privatpersoner kan etablere en sparing hvor gevinsten først beskattes når gevinsten tas ut av kontoen. Dette til forskjell fra tradisjonell plassering i aksjer og fondsandeler, hvor gevinsten på den enkelte aksjen beskattes løpende.

Det er spesielt viktig å være oppmerksom på overgangsreglene som innebærer at man har mulighet til å overføre eksisterende beholdning av aksjer og fondsandeler inn på en ny aksjesparekonto. Dette må imidlertid gjøres før utgangen av året.

Hvem passer Aksjesparekonto for og i hvilke tilfeller vil det lønne seg å overføre beholdning?

Hva er fordelene med aksjesparekonto?

Det er spesielt to fordeler med aksjesparekonto i forhold til å videreføre sparing i aksjer og fondsandeler utenfor det nye regelverket:

  • Utsatt beskatning på avkastning
  • Mer gunstige regler for skjermingsfradrag

Ut fra dette er spørsmålet hvem aksjesparekonto passer for og hvordan man best kan utnytte overgangsreglene.

Effekten av utsatt beskatning

Effekten av utsatt beskatning innebærer at man kan reinvestere hele det realiserte salget i stedet for at deler av gevinsten går til løpende beskatning.

Rentes-rente-effekten innebærer altså at man kan sette opp regnestykker som viser at en startbeholdning på 1 million i løpet av 25 år vil vokse til 8 millioner innenfor en aksjesparekonto, men kun til 6 millioner utenfor (ref. figur 2 i bildeserien over).

Det er viktig å være oppmerksom på noen av forutsetningene bak en slik beregning før du blir oppringt av banken din:

Differansen oppstår kun i de tilfellene hvor aksjene/fondsandelene selges hvert år. Altså at man har en egen forvaltning som innebærer at alle aksjene selges minst en gang årlig. Om man ikke selger aksjene årlig, men i stedet bare sitter på aksjene, vil forvaltning utenfor aksjesparekonto få like høy sluttverdi som aksjesparekontoen.
Det er her lagt til grunn at pengene plasseres i fondsandeler eller aksjer som ikke gir utbytte. For privatpersoner som ønsker å plassere pengene sine i «utbytteaksjer» blir differansen mindre ettersom utbytte ikke utbetales til aksjesparekontoen.

Skjermingsfradrag

Beskatningen av avkastningen på aksjer og fondsandeler fungerer på den måten at det kun er den avkastningen som overstiger tilsvarende risikofrirente som skal beskattes. Selv om den risikofrie avkastningen er lav i dagens pengemarkeder er det viktig å få med seg denne effekten fullt ut.

Her er rammebetingelsene mye bedre innenfor rammen av en aksjesparekonto enn hva tilfellet er for tradisjonell sparing i enkeltaksjer eller fondsandeler. Grunnen er at skjermingen blir beregnet for aksjefondskontoen som helhet og ikke for hver enkelt aksje/fond. På den måten kan man altså få skjermingsfradrag også for enkeltinvesteringer som realiseres med tap.

Overgangsregler i 2017

I løpet av de fire månedene fra regelverket for Aksjesparekonto etableres og ut året, vil det være mulighet for å overføre beholdninger inn i Aksjesparekontoen. Dette vil være hensiktsmessig for andeler hvor man har store gevinster, men kun dersom man har til hensikt å selge disse aksjene og reinvestere pengene i andre aksjer eller fondsandeler. Noen snakker om et skatteamnesti, men mer riktig er det å snakke om en utsettelse på beskatningen.

Dersom man har aksjer med store tap, vil det normalt være mindre hensiktsmessig å overføre disse inn i Aksjesparekontoen. Da er det bedre å realisere tapet, få skattefradrag for taper, overføre pengene til Aksjesparekontoen og reinvestere disse pengene der.

Ulempen med å realisere tap utenfor Aksjesparekontoen er at man da mister akkumulert skjermingsfradrag på disse aksjene eller fondsandelene. Hva som er mest gunstig blir en vurdering.

Det er mulig å overføre alle sine aksjer og fondsandeler til en nyopprettet Aksjesparekonto, men det er også mulig å overføre deler av sin portefølje. Om man f.eks. har mange aksjer i ett selskap og disse er kjøpt på forskjellige tidspunkter, kan det godt være at noen av dem har et urealisert tap, mens andre har en urealisert gevinst. I slike tilfeller er det mulig å overføre de andelene som har gevinst, mens resten blir realisert.

Hvem passer Aksjesparekonto for?

Forutsatt at man velger en leverandør hvor selve aksjesparekontoen er gratis, altså både og etablere og drifte, er det vanskelig å se at noen taper på å etablere Aksjesparekonto.
Men den meravkastningen som bankens selger vil forespeile er kun relevant for privatpersoner som er aktive med kjøp og salg – altså at alle verdipapirer omsettes årlig.

Det er også viktig å være oppmerksom på at utbytteaksjer passer dårlig i en Aksjesparekonto ettersom man ikke oppnår den tilsiktede effekten med utsatt beskatning.
Aksjer og fond hjemmehørende i land utenfor EØS kan heller ikke plasseres i en Aksjesparekonto.

Personer som har penger plassert på en Aksjesparekonto kan bli forledet til å omsette aksjer hyppigere enn hva de ellers ville gjort. Forvalterne tjener tross alt pengene sine når kundene kjøper og selger ….

Muligens med unntak av utbytteaksjer, er det ingenting som tilsier at personer med Aksjesparekonto skal plassere pengene sine i andre verdipapirer enn personer som ikke benytter Aksjesparekonto.