Hvem har spesielt behov for Individuell pensjonsvurdering?

Nedenfor har vi kort beskrevet noen grupper som vil ha spesielt stor nytte av en individuell pensjonsvurdering:

 • Arbeidstakere med høy og eller varierende inntekt
  For arbeidstakere som har hatt høye og/eller varierende inntekter gjennom karrieren er det spesielt viktig å planlegge overgangen til pensjonstilværelsen godt. I mange tilfeller kan man f.eks. fortsette med full pensjonsopptjening i en redusert stilling.  
 • Arbeidstakere med opptjening i både offentlig og privat sektor
  Mange arbeidstakere har opptjening i både offentlig og privat sektor eller vurderer å skifte sektor på slutten av karrieren. Dette har store pensjonsmessige konsekvenser som man må sørge for å ta hensyn til.
 • Næringsdrivende (ENK) og eiere av eget AS
  Mange har vært næringsdrivende i deler av karrieren eller vurderer å avslutte karrieren på en slik måte. Næringsdrivende med høy inntjening og eiere av AS med store overskudd har bedre forutsetninger for å utnytte «smutthullene» i pensjonsreglene enn noen andre.
 • Leger, tannleger og liberale yrker
  Arbeidstakere i liberale yrker ender ofte opp med spesielle utfordringer i forhold til pensjon. Ingen yrkesgrupper har imidlertid en mer sammensatt og utfordrende pensjonssituasjon enn leger og tannleger. Dette skyldes delvis at de omfattes av egne pensjonsordninger, men også at mange har opptjening i både offentlig og privat sektor og at de har høye inntekter.
  Leger og tannleger har typisk en måte å organisere sin nærlingsvirksomhet på som gir tilgang på helt spesielle muligheter for effektiv pensjonsopptjening.
 • Toppledere med egne pensjonsordninger
  Mange toppledere har egne spesielle pensjonsavtaler (driftspensjoner eller kollektive livrenter) i tillegg til tjenestepensjon. Disse rettighetene fremgår normalt ikke i pensjonsportalene.
 • Pensjon og utland
  Mange har hatt deler av sin karriere og pensjonsopptjening i utlandet eller som planlegger å eksportere sin norske pensjonsopptjening til utlandet. I slike tilfeller vil ikke nødvendigvis rettighetene presenteres riktig i pensjonsportalene.
 • Sykepleiere
  Sykepleiere har en særegen pensjonsordning og står derfor overfor helt spesielle utfordringer og muligheter. Dette gjelder f.eks. for sykepleiere som er deltidsansatt i offentlig sektor og i tillegg jobber (eller har muligheten til å jobbe) i privat (f.eks. familieeid) virksomhet.
 • Valg mellom uføreytelser og AFP
  Mange arbeidstakere har en nedsatt arbeids- og inntektsevne og kvalifiserer derfor for ulike typer av uføreytelser. Dersom de i tillegg kvalifiserer for AFP, må de foreta et valg før fylte 62 år. Portalene er direkte uegnet til å gi slike personer anbefalinger om hvilket alternativ de bør velge.
 • Valg mellom ulike typer av tidligpensjon
  Noen yrkesgrupper har særaldersgrenser og kan derfor velge mellom flere typer av tidligpensjon. Mange velger feil, bl.a. fordi de ulike alternativene beskattes forskjellig og fordi de i ulik grad kan kombineres med annen inntekt. 
 • Uføreytelser og restarbeidsevne
  Personer som mottar uføreytelser har forskjellig økonomisk motivasjon for å utnytte sin restarbeidsevne til å få inntekt og å opptjene ytterligere pensjonsrettigheter.  
 • Personer med etterlattepensjoner
  Personer som mottar etterlatte- og gjenlevendepensjoner har en sammensatt pensjonssituasjon både i forhold til egen pensjonsopptjening og i forhold til motivasjon for å fortsette å jobbe.
 • Primærnæringer eller sjøfart
  Personer som har hatt deler av karrieren i primærnæringene (landbruk og fiske) eller som sjømenn har opptjent pensjoner i egne pensjonsordninger. Disse pensjonsrettighetene kan i visse tilfeller komme i konflikt med andre og betydelig mer verdifulle pensjonsrettigheter. 
 • Jobbskifte
  I forbindelse med jobbskifte som skjer langt ut i andre halvdel av karrieren, og spesielt ved lederstillinger, er det viktig å se sammenhengen mellom lønn og verdien av pensjonsopptjeningen.

Selv om man ikke spesifikt tilhører en av gruppene ovenfor, vil mange være interessert i å planlegge overgangen fra yrkesaktiv til pensjonist på en slik måte at man kan opprettholde levestandarden. Pensjonsberegningene i individuell pensjonsvurdering beregner netto utbetalinger fra lønn og pensjon framover i tid og gir derfor et godt utgangspunkt for slik planlegging. 

Bokmerk og del