Betingelser for Individuell pensjonsvurdering

Tid, varighet og sted

Ved mottak av pensjonsdata, vil vi i løpet av et par dager foreta en mottakskontroll og eventuelt etterspørre de data som mangler. Om ikke annet er avtalt, skal rapporten normalt foreligge innen to uker etter at komplette pensjonsdata er mottatt.

Gjennomgangen skal normalt finne sted i løpet av 10 virkedager etter at rapporten er oversendt.

Vederlag, fakturering og betaling

Vederlaget vil normalt være i intervallet 4.000 til 12.000 kr (begge beløp ekskl. mva).

Typisk vil vederlaget for ulike grupper være:

  • Arbeidstakere i privat sektor i intervallets nedre del.
  • Arbeidstakere i offentlig sektor i intervallets nedre til midtre del.
  • Næringsdrivende (ENK) i intervallets midtre del.
  • Eiere av eget AS i intervallets øvre del.
  • Leger (og andre yrkesgrupper med egne pensjonsordninger) i intervallets midtre til øvre del.
  • Helt eller delvis uføretrygdede i intervallets øvre del.
  • Kombinasjoner i intervallets øvre del eller over.

De enkleste pensjonsvurderingene inkluderer ikke telefongjennomgang av rapporten. For de mest omfattende vurderingene, er det tatt høyde for en avsluttende telefongjennomgang på omlag en time. I tilfeller hvor gjennomgangen gjennomføres i form av et møte vil prisen for dette avtales separat.

Normalt vil vi kunne gi en fast pris i forbindelse med mottakskontroll av pensjonsdataene.

Vederlaget faktureres ved oversendelse av rapporten.

Pensjonsdata

Pensjonseksperten har ikke tilgang på noen individuell informasjon om klienten og er derfor avhengig av å motta all informasjon som vurderingen skal baseres på. Det er derfor viktig at alle forhold som klienten anser relevant for rådgivningen oversendes. Omfanget av slik informasjon er individuelt betinget. Ut fra klientens situasjonsbeskrivelse vil vi sette opp en oversikt over hvilke data vi trenger i det enkelte tilfelle.

Konfidensialitet

Pensjonseksperten behandler alle mottatte klientopplysninger konfidensielt.

Ansvar

Pensjonseksperten er en leverandøruavhengig rådgiver og mottar ingen penger (f.eks. provisjon) fra noen leverandører av pensjonsprodukter. Våre klienter kan derfor være trygge på at vi utelukkende ivaretar deres interesser.

Vi tar ikke noe ansvar for eventuelle tap som klienten måtte lide som følge av feil forståelse av regelverket, feiltolkninger av klientopplysninger eller feil i våre beregningsmodeller.

Bokmerk og del