Du er her

Nyhetsarkiv

Feil i mange lederpensjoner

Publisert: 13.11.2018

Lederpensjoner er den tredje formen for bedriftsbetalte pensjoner og kommer altså på toppen av tjenestepensjoner og AFP.

Mange slike avtaler er utdaterte og innebærer at det er uklart hvilken pensjon ordningen faktisk skal levere. I tillegg har bedriften i mange tilfeller oppfylt sin forpliktelse på en måte som innebærer at lederen skulle beskattet pensjonsverdien ved opptjening.

Ledere sitter altså med pensjonsrettigheter verdt millioner som skulle vært innberettet og beskattet som lønn allerede for mange år siden.

Når offentlige bedrifter velger innskuddspensjon

Publisert: 05.11.2018

Mange bedrifter med offentlig tilknytning har Offentlig tjenestepensjon (OfTP).

Pensjonsreformen for offentlig sektor er nå vedtatt og innebærer at tjenestepensjoner også for offentlig ansatte blir harmonisert med de prinsippene som gjelder for pensjonsreformen generelt og som allerede har vært gjeldende i private bedrifter siden 2011.

Illustrasjon fra Hegnar.no

Restriksjon på bruk av tittel har liten effekt

Publisert: 11.09.2018

Justis- og beredskapsdepartementets har presentert et forslag til ny finansavtalelov. Målet med endringene er å sørge for at færre skal havne i alvorlige gjeldsproblemer.

Forslaget som har fått mest omtale er er at selskaper som selger finansprodukter ikke får anledning til å ha ansatte med tittelsen Finansrådgiver.

Vi mener forslaget vil ha begrenset effekt. Det avgjørende er at kundene selv blir i stand til å skille en selger fra en rådgiver.

Samarbeid med Econa

Publisert: 06.09.2018

Pensjonseksperten AS og Econa er enig om at vi skal utføre leverandøruavhengig pensjonsrådgivning for Econas medlemmer.

Samarbeidet er basert på en felles forståelse av at det nye pensjonssystemet forutsetter langt tyngre økonomisk forståelse enn hva det gamle pensjonssystemet gjorde.

Optimal fordeling mellom lønn og utbytte før pensjonsuttak

Optimal lønn når pensjonsuttak starter

Publisert: 17.08.2018

Eiere av AS kan selv bestemme hvordan selskapets overskudd skal utbetales fordelt på lønn og utbytte.

Hvilken fordeling som er optimal avhenger bl.a. av eierens kjønn, bosted, årskull og opptjeningshistorikk.

Dette optimumet forskyver seg fra det tidspunktet eieren velger å starte uttak av alderspensjon, f.eks. fra fylte 62 år.

For å illustrere denne effekten benyttes følgende eksempel:

Enkelt å avsløre en «pensjonsselger» som utgir seg som «pensjonsrådgiver»

Publisert: 18.07.2018

Pensjon er komplisert og mange ønsker å benytte seg av en pensjonsrådgiver.

Problemet er at de fleste som kaller seg pensjonsrådgivere, kunderådgivere eller forbrukerøkonomer i realiteten er «selgere».

Å avsløre en selger er imidlertid enkelt. I denne artikkelen beskrives seks ting du skal se etter.

Personer med lange karrierer kan tape ekstra mye på omdanning

En spesiell gruppe taper mye på omdanning av tjenestepensjoner

Publisert: 03.07.2018

I løpet av de siste 15 årene har svært mange bedrifter omdannet sine tjenestepensjoner fra ytelsesbaserte Foretakspensjoner til Innskuddspensjoner.

Hovedmotivasjonen har vært å øke forutsigbarheten på framtidige pensjonskostnader og å få forpliktelsene ut av selskapet balanse i regnskapet. Det har ikke nødvendigvis vært et mål å redusere selskapets kostnader. 

Etter hvert som innskuddssatsene er blitt hevet, har det ikke vært noe problem å lage en innskudds­pensjon som gir like høy pensjon i et karriereperspektiv som den gamle foretakspensjonen.

Nytt Grunnbeløp fra 1. mai 2018

Fra 1. mai er 96.883 kr det nye tallet

Publisert: 01.06.2018

Årets trygdeoppgjør innebærer at grunnbeløpet oppjusteres med 3,47 % til 96.883 kr.

Her kan du se hvor mye din løpende alderspensjon fra folketrygden skal reguleres. Riktig svar er verken 3,47 eller 2,72 prosent.

Merk imidlertid at tallet 95.800 kr har minst like stor praktisk betydning som 96.883 kr.

Kombinasjon av Nav-ytelser og alderspensjon skaper gråsoner verdt millioner

Pensjonister med Nav-ytelser – gråsoner verdt millioner

Publisert: 04.05.2018

Etter pensjonsreformen er det fullt mulig å ta ut alderspensjon samtidig med at man mottar Nav-ytelser.

Det kan virke urimelig og medfører at mange vil befinne seg i en gråsone potensielt verdt millioner av kroner.

Her er et forsøk på å forklare hvorfor reglene er blitt som de er.

Sider

Bokmerk og del