Du er her

Individuell Pensjonsvurdering

Publisert: 02.02.2017

Bakgrunn og hensikt

Pensjon representerer store verdier. Normale karrierer resulterer i pensjonsrettigheter verdt 6 – 10 millioner.  I mange tilfeller ser vi totale pensjonsrettigheter verdt det dobbelte av dette.

Det nye pensjonssystemet som er blitt faset inn etter pensjonsreformen skiller mellom opptjening av pensjonsrettigheter og utbetaling av disse. Årskullene født før 1960 omfattes helt eller i vesentlig grad av gamle opptjeningsregler, mens alderspensjonen kan utbetales etter nye regler. Kunnskap om disse overgangsreglene gjør at man kan utnytte smutthullene og unngå fallgrubene.

Pensjon og skatt henger nøye sammen. Man kan oppleve å få fem typer av inntekt – næringsinntekt, lønnsinntekt, pensjonsinntekt, kapitalinntekt og skattefrie inntekter – i samme år! Alle disse skal behandles skattemessig ulikt. Skattesystemet bidrar i stor grad til å oppheve den mye omtalte nøytraliteten i uttaksreglene og det kan være store beløp å spare ved å innrette seg riktig.

Vi ser at personer som ved hjelp av vår Individuelle Pensjonsvurdering tilegner seg inngående kunnskap om egen situasjon og relevant regelverk, i mange tilfeller kan øke verdien av pensjons­rettighetene betydelig.

Hver person har sin egen pensjonssituasjon, og det som er riktig for din kollega trenger definitivt ikke å være riktig for deg!

Behov for pensjonsplanlegging

Myndighetene har i samarbeid med pensjonsleverandørene utviklet portaler og kalkulatorer som skal hjelpe fremtidige pensjonister med å få oversikt over sin pensjonssituasjon.

Disse portalene og kalkulatorene har imidlertid store feil og mangler som gjør at personer i spesielle situasjoner ikke får den hjelp de trenger eller sågar blir forledet til å ta feil valg. Dette er et faktum som utviklerne selv gjør oppmerksom på.

Det er for slike personer vi har utviklet rådgivningsproduktet Individuell pensjonsvurdering.

Hvem har spesielt behov for Individuell pensjonsvurdering?

Nedenfor har vi kort beskrevet noen grupper som vil ha spesielt stor nytte av en individuell pensjonsvurdering:

 • Arbeidstakere med høy og eller varierende inntekt
  For arbeidstakere som har hatt høye og/eller varierende inntekter gjennom karrieren er det spesielt viktig å planlegge overgangen til pensjonstilværelsen godt. I mange tilfeller kan man f.eks. fortsette med full pensjonsopptjening i en redusert stilling.  
 • Arbeidstakere med opptjening i både offentlig og privat sektor
  Mange arbeidstakere har opptjening i både offentlig og privat sektor eller vurderer å skifte sektor på slutten av karrieren. Dette har store pensjonsmessige konsekvenser som man må sørge for å ta hensyn til.
 • Næringsdrivende (ENK) og eiere av eget AS
  Mange har vært næringsdrivende i deler av karrieren eller vurderer å avslutte karrieren på en slik måte. Næringsdrivende med høy inntjening og eiere av AS med store overskudd har bedre forutsetninger for å utnytte «smutthullene» i pensjonsreglene enn noen andre.
 • Leger, tannleger og liberale yrker
  Arbeidstakere i liberale yrker ender ofte opp med spesielle utfordringer i forhold til pensjon. Ingen yrkesgrupper har imidlertid en mer sammensatt og utfordrende pensjonssituasjon enn leger og tannleger. Dette skyldes delvis at de omfattes av egne pensjonsordninger, men også at mange har opptjening i både offentlig og privat sektor og at de har høye inntekter.
  Leger og tannleger har typisk en måte å organisere sin nærlingsvirksomhet på som gir tilgang på helt spesielle muligheter for effektiv pensjonsopptjening.
 • Toppledere med egne pensjonsordninger
  Mange toppledere har egne spesielle pensjonsavtaler (driftspensjoner eller kollektive livrenter) i tillegg til tjenestepensjon. Disse rettighetene fremgår normalt ikke i pensjonsportalene.
 • Pensjon og utland
  Mange har hatt deler av sin karriere og pensjonsopptjening i utlandet eller som planlegger å eksportere sin norske pensjonsopptjening til utlandet. I slike tilfeller vil ikke nødvendigvis rettighetene presenteres riktig i pensjonsportalene.
 • Sykepleiere
  Sykepleiere har en særegen pensjonsordning og står derfor overfor helt spesielle utfordringer og muligheter. Dette gjelder f.eks. for sykepleiere som er deltidsansatt i offentlig sektor og i tillegg jobber (eller har muligheten til å jobbe) i privat (f.eks. familieeid) virksomhet.
 • Valg mellom uføreytelser og AFP
  Mange arbeidstakere har en nedsatt arbeids- og inntektsevne og kvalifiserer derfor for ulike typer av uføreytelser. Dersom de i tillegg kvalifiserer for AFP, må de foreta et valg før fylte 62 år. Portalene er direkte uegnet til å gi slike personer anbefalinger om hvilket alternativ de bør velge.
 • Uføreytelser og restarbeidsevne
  Personer som mottar uføreytelser har forskjellig økonomisk motivasjon for å utnytte sin restarbeidsevne til å få inntekt og å opptjene ytterligere pensjonsrettigheter.  
 • Personer med etterlattepensjoner
  Personer som mottar etterlatte- og gjenlevendepensjoner har en sammensatt pensjonssituasjon både i forhold til egen pensjonsopptjening og i forhold til motivasjon for å fortsette å jobbe.
 • Primærnæringer eller sjøfart
  Personer som har hatt deler av karrieren i primærnæringene (landbruk og fiske) eller som sjømenn har opptjent pensjoner i egne pensjonsordninger. Disse pensjonsrettighetene kan i visse tilfeller komme i konflikt med andre og betydelig mer verdifulle pensjonsrettigheter. 
 • Jobbskifte
  I forbindelse med jobbskifte som skjer langt ut i andre halvdel av karrieren, og spesielt ved lederstillinger, er det viktig å se sammenhengen mellom lønn og verdien av pensjonsopptjeningen.

Selv om man ikke spesifikt tilhører en av gruppene ovenfor, vil mange være interessert i å planlegge overgangen fra yrkesaktiv til pensjonist på en slik måte at man kan opprettholde levestandarden. Pensjonsberegningene i individuell pensjonsvurdering beregner netto utbetalinger fra lønn og pensjon framover i tid og gir derfor et godt utgangspunkt for slik planlegging.  

Hva omfatter en Individuell pensjonsvurdering?

En individuell pensjonsvurdering består av tre deler:

Innledningsvis gjør vi en omfattende og detaljert vurdering av hvert enkelt pensjonselement som er relevant for den enkelte klienten (f.eks. folketrygd, AFP, tjenestepensjoner, egne pensjonsordninger for spesielle yrkesgrupper, driftspensjoner, fripoliser, individuell pensjonssparing, uførepensjoner og etterlattepensjoner) både i forhold til opptjening og utbetaling. Det legges vekt på å forklare og illustrere hvorfor pensjonen blir som den gjør og hvordan man eventuelt kan innrette seg for å øke opptjeningen. Tilsvarende beskrives ulike alternativer for hvordan hvert enkelt pensjonselement kan utbetales. Det legges spesielt vekt på å gjøre oppmerksom på smutthull, fallgruber og terskeleffekter.

Deretter beskrives relevante deler av regelverket som er spesielt viktig ved overgang fra yrkesaktiv til pensjonist, blant annet om skatt og levealdersforventning.

Tredje del er selve pensjonsberegningene. Typisk blir det med utgangspunkt i klientens planlagte nedtrappingsplan beregnet totale pensjoner for tre ulike scenarier. Hvert av nedtrappingsalternativene kombineres typisk med to til tre utbetalingsalternativer. Totalt blir det altså beregnet pensjoner for åtte til tolv kombinasjoner av opptjening og uttak.

For hvert av disse sceneriene beregnes også beskatning i henhold til nytt regelverk.

Eksempler på fire slike beregninger vises i bildekarusellen oppe til høyre.

Ettersom beregningen viser hele overgangsfasen fra fulltid yrkesaktiv til fulltid pensjonist, vil beregningene gi et svært godt grunnlag for planlegging av nedtrappingen.

For hver av beregningene beregnes også pensjonsverdi (brutto og netto) som gjør det mulig for klienten å velge mellom ulike relevante alternativer.

Alt dette formuleres i en rapport på 15 til 30 sider som oversendes klienten.

Etter at klienten har brukt noe tid på å sette seg inn i rapportens innhold, avsluttes rådgivningen med et telefonmøte, hvor eventuelle uklarheter blir gjennomgått.
Telefonmøtet gjennomføres normalt i løpet av et par uker etter at rapporten er oversendt.

Ytterligere informasjon

Ytterligere informasjon priser og betingelsene for Individuell pensjonsvurdering

Bokmerk og del